TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA veya DRONE) SİSTEMLERİ TALİMATI

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA veya DRONE) SİSTEMLERİ TALİMATI
19.03.2020

 

Yapılan yazılı açıklamada;

Amaç

MADDE 1 – Bu Talimat, Tekirdağ Mülki Sınırları içerisinde hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA veya DRONE) operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla,Türk Sivil Havacılık Kanunu ve İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu Talimat Tekirdağ Mülki Sınırları içerisinde hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA veya DRONE) operasyonlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

MADDE 2 – Aşağıdaki İHA ve sistemleri bu Talimatın kapsamı dışındadır:

 1. Devlet insansız havaaraçları,
 2. Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA vesistemleri,
 3. Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, ç) Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olanİHA’lar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 –

 1. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun
 2. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
 3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 4. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21. Maddesi
 5. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi
 6. 01.2016 tarih ve 29588 Sayılı Resmi gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Amatör Havacılık faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. Maddesi
 7. 07.2019 değişiklik tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA)

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 –

 • Bu Talimatta geçentanımlardan:
 1. Mülki Amirlik: Tekirdağ Valiliği ve 11. ilçe Kaymakamlıklarını,
 2. Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
 3. Ayrılmış hava sahası: İHA operasyonu için NOTAM ile yayımlanansahayı,
 4. Devlet insansız hava aracı: Devletin askerlik, güvenlik, afet ve acil durumlarda arama kurtarma, istihbarat, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçlarını,

 

 1. İHA işleticisi: İHA veya İHA sistemlerinin sahibi gerçek veya tüzelkişiyi,
 2. İHA pilotu: İşletici tarafından uçuşun idaresinden sorumlu olmak üzere tayin edilmiş, uçuş süresince İHA’nın her türlü harekâtında uçuş kontrollerini çalıştıran veya otonom operasyonunu planlayan ve takip eden kişiyi,
 3. İnsansızhavaaracı(İHA):İHAS’ınbirbileşeniolarakişletilen,aerodinamikkuvvetler aracılığıyla sürekli uçuş yapma yeteneğinde olan, üzerinde pilot bulunmaksızın uzaktan İHA pilotu tarafından kontrol edilerek veya otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak uçurulan ya da havada kalabilen havaaracını,
 4. İznetabibölge:Serbestbölge(yeşil),özeliznetabibölge(kırmızı)veuçuşayasak bölgedışındakalan,ilgilikurum/kuruluşlarlayapılacakkoordinasyonneticesindeolumlugörüş alınması halinde NOTAM yayını ile uçuş gerçekleştirilebileceksahaları,
 5. NOTAM: Uçuş harekâtı ile ilgili görevlileri, herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına, yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir değişikliğeilişkinbilgilerdenzamanındahaberdaretmekamacıylaözelbirformattahazırlanmış havacılara uyarıyayınını,
 6. Özel İzne Tabi Bölge(kırmızı): İlgili kurumlar tarafından tanımlanan ve uçuş yapılması özel izne tabi olan bölgeler,
 7. Serbest bölge (yeşil): İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından olumlu görüş alınan ve tekrar ilgili kurumlarla koordine gerektirmeyen, İHA kullanıcısı/pilotu tarafından sistem üzerinden yapılacak başvuru ile uygunluğu teyit ettirilen 400 feet (AGL) altını kapsayan sahaları,
 8. Uçuşa yasak bölge: İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından uçuşa yasaklanan ve uçuş izni talep edilemeyensahaları,

İfade eder.

 

Sınıflandırma

MADDE 5 – Azami kalkış ağırlıkları referans alınarak İHA’lar4 ayrı sınıfa ayrılır:

 1. İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olanİHA’lar,
 2. İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olanİHA’lar,
 3. İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar
 4. İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olanİHA’lar

 

Sorumluluk ve Sigorta

MADDE 6

 1. Tüm İHA ve sistemlerinin işleticileri/sahipleri üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan sorumludur.
 2. 25 kg üstü İHA ile ağırlığına bakılmaksızın ticari faaliyet gerçekleştiren İHA için, 15/11/2005 tarihli ve 25994 sayılı Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğine göre sigorta yaptırılır ve sigortasız uçuşyapılmaz.
 3. Sigorta belgeleri, tescil ve uçuşa elverişlilik müracaatları esnasında Sivil Havacılık GenelMüdürlüğüne sunulur.

 

 

 

 

Uçuş izni gereklilikleri

MADDE 7

İHA0 ve İHA1 sınıfı İHA’ lariçin;

 

 1. Tekirdağ ili sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının (SHT-ÎHA) ilgili hükümleri dairesinde kayıt ve tescilinin yapılması zorunludur.
 2. Ticari faaliyetler dışında sportif ve amatör amaçla gerçekleştirilecek uçuşlarda, bu Talimatta belirtilen kurallara uyulmak kaydı ile, serbest (yeşil) bölgelerde Genel Müdürlükten uçuşizniKayıtsistemitarafındanotomatikverilir.Busınıflariçinmahallinenbüyükmülkiidare amiri tarafından yasaklanan yer ve zamanlarda uçuş yapmakyasaktır
 3. Özel izne tabi (kırmızı) bölgelerde yapılacak her türlü uçuşlarda ise 10 iş günü öncesinden gerekçesi ile birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan İHA Uçuş İzni Talep Formu ile başvuruyapılır.
 4. İzne tabi bölgelerde, yapılacak her türlü uçuşlarda ise 5 iş günü öncesinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan resmi internet sayfası üzerinden başvuruyapılır.
 5. İHA ile uçuşların gerçekleştirilebilmesi amacıyla tesis edilen Serbest (yeşil) bölgeler ile Uçuşa Yasak BölgelerTekirdağ Valiliği İnternet Sitesinde Yayınlanmıştır. Söz konusu sahalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş İzin Modülünde görülmektedir.
 6. İzne tabi bölgelerde 400 feet üzerinde yapılacak her türlü uçuşta en az 10 iş günü öncesinden gerekçesi ile birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan İHA Uçuş İzni Talep Formu ile başvuruyapılır.
 7. 500 gr altı İHA’lar için hava aracı ve pilot kayıt zorunluluğu olmamakla birlikte, yapılacak ticari uçuşların uçuş emniyeti ile canvemalgüvenliğineetkisineilişkindeğerlendirmelerinyapılabilmesiteminenİHAuçuşunun gerçekleştirileceği sahanın ilgili kurumlarla koordinasyonun yapılabilmesi için 10 iş günü öncesinden Genel Müdürlüğe İHA Uçuş İzni Talep Formu ile başvuru yapılır. 500 gr altı İHA’ larla sportif ve amatör amaçlı gerçekleştirilecek uçuşlar için serbest bölgeler (yeşil) kullanılmalıdır.

Özel izne tabi bölgeler

MADDE 8 –

 • Özel izne tabi (kırmızı) bölge olarak tanımlanan ve aşağıda yer alan sahalarda risk analizi yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılmasıyasaktır:
 1. İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 NM (9 km) mesafeden daha yakınsahada,
 2. İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplısahada,
 3. 400 ft(120 m.) üzerinde yapılacakuçuşlarda,
 4. Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”da,
 5. Askeribinalarvetesisler,cezaevi,akaryakıtdepolarıveistasyonları,silah/fişekfabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıklarınçevresinde;
 6. NOTAM ile ilan edilen sahalarda,
 • Arama, kurtarma ve afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda, Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyonun sağlanması kaydıyla istisnai olarak Uçuş İzni Genel Müdürlükten verilebilir.

 Güvenlik

MADDE 9

 • İHA işleticisi ve pilotu, İHA’nın terör saldırılarında veya kamunun güvenliğinitehlikeyedüşürecekherhangibiryasadışıeylemdekullanılmasınıönlemekamacıyla İHA sisteminin ve aracının dışarıdan müdahalelere karşı güvenliğini sağlamaklayükümlüdür.
 • İHA sahibi ve pilotu Genel Müdürlük Tarafından düzenlenen güvenlik taahhütnamesindeki tedbirlerialmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Genel Müdürlüğe taahhüttebulunur.
 • İHA operasyonlarının uygunluğu Genel Müdürlük ve/veya mahallin en büyük mülki idare amiri tarafındandenetlenebilir.
 • İHA kullanıcıları ve pilotları sistem üzerinden verilen uçuş izinlerinin iptali/güncellenmesi ihtimaline karşı söz konusu izinlere ilişkin sistem tarafından gönderilecek bildirimleri takip etmekten ve bu bildirimlere uymaktansorumludur.

 

Uçuş şartları ve alan gereklilikleri ile yasaklar.

MADDE 10

(1) İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’lar ile serbest (yeşil) bölgelerde gerçekleştirilecek uçuşlarda mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından yasaklanmayan yer ve zamanlarda uçulması durumunda;

 1. Sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda,gündoğumu-günbatımı saatleri arasında ve en az 2 km görüşe açık havalarda uçuşgerçekleştirilebilir,
 2. İHA, yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pilotun görüş alanındaolmalıdır,
 3. Yerden (AGL) 400 feet (120 metre) yüksekliğin üzerine çıkılmamalıdır,
 4. İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuşgerçekleştirilmelidir.

 

 • İHA uçuşları için havaalanı, heliport ya da hava parkı gerekliliği yoktur. Bununla birlikte, İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’ lar için sportif/amatör ve bireysel amaçlı uçuşlarda serbest (yeşil) bölgeler dışında uçuşyapılamaz.
 • Cumhurbaşkanımızın İlimizde yapacağı miting, gezi, inceleme ve ziyaretler ile ilgili İlimizde bulunduğu süre içerisinde Tekirdağ Mülki Amirlik sınırları içerisinde bölge ve İHA sınıfı gözetmeksizin uçuş yapılamaz.
 • İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’ lar ile Önemli Günlerde, Milli Bayramlarda ve kortejlerinde kortej güzergâhı ve etkinliğin yapıldığı yer merkez olmak üzere 200 m yarıçaplısahada, etkinlik günü uçuş yapılamaz.
 • İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’ lar ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kapsamında düzenlenen Açık yer Toplantıları ile Yürüyüşlerinin yapıldığı güzergâh ve alanlarda etkinliğin yapıldığı yer merkez olmak üzere 200 m yarıçaplısahada, etkinlik günü uçuş yapılamaz.
 • İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’ lar ile ilimiz mülki amirliği sınırlarında açık alanlarda düzenlenecek her türlü konser, fuar, festival vb. adlar altındaki etkinlikler ile halk pazarlarının kurulduğu alanlarda etkinliğin yapıldığı yer merkez olmak üzere 200 m yarıçaplısahada, etkinlik günü uçuş yapılamaz.

 

 

 

 

 

Ceza Hükümleri

MADDE 11

 • Genel Müdürlükten izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanun 5 inci kısımda (143 ve 144. Madde) yer alan ceza hükümleri ile 29.01.2013 tarih ve 28543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından verilecek İdari para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) te belirtilen idari Para cezaları uygulanır.
 • Belirlenen Alanlardışında İnsansız Hava Aracı uçuranlara Uygulanacak idari Para Cezaları Mahallin Mülki İdare Amirince, diğer idari para cezaları ise Sivil Havacılık genel Müdürlüğü tarafından uygulanır
 • İHA sahibi ve pilotu özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti konusuna özen gösterir. Aksi halde 26/09/2014 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili Maddeleri kapsamındaki hükümler uygulanır

Yasaklara uyulmadığının tespiti halinde ilgili kolluk kuvveti tarafından uçuş engellenerek durumun tutanağa bağlanıp, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirilecek, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre de yasal işlem yapılması sağlanacak, yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde5442 sayılı İl İdare Kanununun 11/C, 32 (Ç) ve 66. madde hükümleri gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Yürürlük:

MADDE 12-

Bu karar 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 13-

Bu Talimat hükümlerinin uygulanmasının temin ve takibi, Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılacaktır.

 

 

 

 

Aziz YILDIRIM

Vali

 

 

 

 

Ek:Serbestbölgeler(yeşil) veözeliznetabibölgelerin(kırmızı)belirtildiği tablo (13 sayfa)

 

 

 

 

 

 

Hürriyet Mh. Atatürk Bulvarı No:3 59030 TEKİRDAĞ                                      Ayrıntılı bilgi için irtibat: K.KULAKOĞLU

Telefon: (0282) 261 20 94 (5085) Faks (0282) 261 53 85                                    Elektronik Ağ: tekirdagiha@egm.gov.tr

 

 

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 Yeni Valilik Binası

Atatürk Bulvarı

Merkez Nokta 40°58’01.30″ K

27°29’54.39″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 350 m yarıçaplı alan
2 Tarihi Valilik Hizmet Binası Merkez Nokta 40°58’45.88″ K

27°30’54.90″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
3 8.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Merkez Nokta 40°57’35.33″ K

27°29’32.86″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 500 m yarıçaplı alan
4 İl Jandarma Komutanlığı Merkez Nokta 40°58’27.08″ K

27°33’13.29″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
5 Adliye Binası

Atatürk Bulvarı

1.Nokta 40°58’6.96″ K

27°30’8.06″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 40°58’6.99″ K

27°30’8.1″ D

3.Nokta 40°58’6.99″ K

27°30’8.1″ D

4.Nokta 40°58’6.96″ K

27°30’8.06″ D

6 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Merkez Nokta 40°58’42.53″ K

27°30’57.31″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
7 Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Merkez Nokta 40°58’43.41″ K

27°30’59.55″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
8 Yeni İl Emniyet Müdürlüğü Binası Merkez Nokta 40°58’55.04″ K

27°33’20.01″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
9 İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 40°58’48.28″ K

27°31’52.48″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
10 Deniz Liman Şube Müdürlüğü Merkez Nokta 40°57’52.92″ K

27°30’05.88″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
11 Süleymanpaşa

Kaymakamlığı ve

İlçe Emniyet Md. Mimar SinanCd.

Merkez Nokta 40°58’40.62″ K

27°31’2.99″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
12 Polisevi Merkez Nokta 40°58’34.62″ K

27°30’53.42″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
13 Orduevi Merkez Nokta 40°58’33.01″ K

27°30’51.02″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
14 Polis Merkezi

Amirliği – Meydan

Merkez Nokta 40°58’40.176″ K

27°31’2.703″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
15 Altınova Polis Noktası Merkez Nokta 40°56’31.33″ K

27°29’05.59″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 250 m yarıçaplı alan
16 Sahil Polis Noktası Merkez Nokta 40°58’36.46″ K

27°31’7.9″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
17 Toki Polis Uygulama Noktası Merkez Nokta 40°59’16.02″ K

27°35’35.90″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
18 Malkara Yolu Polis/Jandarma Uygulama

Noktası

Merkez Nokta 40°56’43.90″ K

27°26’27.74″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 250 m yarıçaplı alan
19 KGYS Binası Merkez Nokta 40°58’21.83″ K

27°29’28.02″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
20 Askerlik Şubesi Merkez Nokta 40°59’09.43″ K

27°30’49.59″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 125 m yarıçaplı alan
21 Valilik Konutu Merkez Nokta 40°58’10.61″ K

27°35’23.80″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
22 Kaymakamlık Konutu Merkez Nokta 40°58’39.70″ K

27°32’51.18″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
23 İl Emniyet Müdür Konutu Merkez Nokta 40°59’15.18″ K

27°34’56.11″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
24 Adliye Lojmanları Merkez Nokta 40°58’10.03″ K

27°29’46.41″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
25 Devlet Hastanesi Binası Merkez Nokta 40°59’02.80″ K

27°30’53.34″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
26 2. Kısım Devlet Hastanesi Merkez Nokta 40°58’02.18″ K

27°30’04.83″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
27 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Merkez Nokta 41°0’29.89″ K

27°31’38.52″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
28 NKÜ Kampüs Merkez Nokta 40°59’33.60″ K

27°35’02.92″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 750 m yarıçaplı alan
29 TEİAŞ Trafo Merkezi Merkez Nokta 40°59’56.06″ K

27°30’39.69″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
30 Türksat A.Ş Dağıtım İstasyonu Merkez Nokta 41°00’32.79″ K

27°28’30.25″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 50 m yarıçaplı alan
31 TESKİ Su Depoları Merkez Nokta 40°59’07.82″ K

27°32’50.10″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
32 Liman İşletmesi Akport Merkez Nokta 40°57’52.13″ K

27°30’18.53″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 125 m yarıçaplı alan
33 TMO ve Limanı Merkez Nokta 40°57’37.74″ K

27°29’55.07″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 125 m yarıçaplı alan
34 Tren İstasyonu Merkez Nokta 40°57’30.72″ K

27°29’05.36″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
35 AFAD Merkez Nokta 40°58’53.15″ K

27°29’10.77″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
36 AFAD Depo Merkez Nokta 41°00’15.45″ K

27°31’43.39″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 50 m yarıçaplı alan
37 Otogar Merkez Nokta 40°58’49.04″ K

27°31’31.14″ D

Belirtilen    Nokta     Merkezli 200    m yarıçaplı alan
38 Tekira AVM Merkez Nokta 40°58’40.99″ K

27°30’14.70″ D

Belirtilen    Nokta   Merkezli  250    m yarıçaplı alan
39 YSK CENTER Merkez Nokta 40°59’19.20″ K

27°34’36.02″ D

Belirtilen    Nokta   Merkezli 120    m yarıçaplı alan

 

 

 

 

ÇORLU İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 41°9’5.32″ K

27°50’0.52″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
2 İlçe Emniyet Müdürlüğü KGYS Binası Merkez Nokta 41°9’7.63″ K

27°50’10.84″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
3 Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği Merkez Nokta 41°9’32.69″ K

27°48’0.96″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 50 m yarıçaplı alan
4 Emniyet Havuzlar Lojmanlar Merkez Nokta 41°8’17.14″ K

27°47’54.74″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
5 Emniyet Alşahin Lojmanlar Merkez Nokta 41°9’10.82″ K

27°50’3.24″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
6 Emniyet Bahçelievler Lojmanlar Merkez Nokta 41°9’29.35″ K

27°48’50.31″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
7 Kaymakamlık -Adliye Merkez Komutanlığı Merkez nokta          41°9’41.83″K

27°47’54.62″D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 myarıçaplı alan
8 Kaymakamlık Konutu Merkez nokta 41°9’6.80″K

27°50’14.39″D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
9 Yeni Kaymakamlık Binası Merkez nokta 41°8’42.08″K

27°49’52.23″D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
10 Yeni Adliye Binası Merkez nokta   41°8’31.02″K

27°50’1.26″D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 myarıçaplı alan
11 Çorlu Devlet Hastanesi Merkez nokta   41°8’30.20″K

27°50’22.29″D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan
12 Çorlu Mühendislik Fakültesi Merkez nokta      41°10’52.83″K

27°49’3.76″D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
13 Çorlu Meslek Yüksek Okulu Yurdu Merkez nokta 41°8’40.73″K

27°51’13.23″D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
14 Çorlu Meslek Yüksek Okulu Merkez nokta 41°8’36.06″K

27°51’24.42″D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
15 Ergene vadisi Adliye lojmanları Merkez nokta 41°9’13.85″K

27°50’41.00″D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan
16 Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Merkez nokta 41°08’13.09″ K

27°55’02.68″D

Belirtilen Nokta Merkezli 9000 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGENE İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 Hükümet Konağı Merkez Nokta 41°12’26.43″ K

27°44’44.41″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
2 Polis Merkezi Merkez Nokta 41°11’12.90″ K             27°46’5.77″ D Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
3 Kaymakamlık Konutu Merkez Nokta

 

41°12’45.40″ K

27°45’42.97″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan

 

ERGENE İLÇESİ YEŞİL (UÇUŞA SERBEST) BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Yeşil Bölge Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
 

 

 

Marmaracık Gölet Parkı

1.Nokta 41°12’30.08″ K

27°45’36.91″ D

 

 

 

Belirtilen noktalar arasında kalan alan

2.Nokta 41°12’12.91″ K

27°45’52.27″ D

3.Nokta 41°12’9.81″ K

27°45’49.62″ D

4.Nokta 41°12’29.85″ K

27°45’29.81″ D

 

 

Yeşil Bölge Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
 

 

 

 

Masal Parkı

 

1.Nokta 41°11’29.22″ K

27°45’36.91″ D

 

 

 

Belirtilen noktalar arasında kalan alan

2.Nokta 41°11’31.04″ K

27°46’45.02″ D

3.Nokta 41°11’27.03″ K

27°46’47.72″ D

4.Nokta 41°11’26.61″ K

27°46’46.86″ D

 

 

MALKARA İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 Hükümet Konağı 1.Nokta 40°53’36.93″ K

26°54’10.25″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 40°53’38.11″ K

26°54’11.38″ D

3.Nokta 40°53’37.79″ K

26°54’11.92″ D

4.Nokta 40°53’36.63″ K

26°54’10.82″ D

Hükümet Konağı Merkez Nokta 40°53’37.30″ K

26°54’11.05″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan

 

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
2 Cumhuriyet Savcılığı Ek Binası 1.Nokta 40°53’36.86″ K

26°54’08.81″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 40°53’37.38″ K

26°54’08.”83 D

3.Nokta 40°53’37.14″ K

26°54’09.70″ D

4.Nokta 40°53’36.84″ K

26°54’09.70″ D

Cumhuriyet Savcılığı Ek Binası Merkez Nokta 40°53’36.99″ K

26°54’09.23″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan
3 İlçe Emniyet Müdürlüğü 1.Nokta 40°53’20.05″ K

26°54’23.67″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 40°53’19.48″ K

26°54’24.86″ D

3.Nokta 40°53’19.48″ K

26°54’24.88″ D

4.Nokta 40°53’19.45″ K

26°54’23.73″ D

İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 40°53’19.70″ K

26°54’24.32″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan
4 İlçe Jandarma Komutanlığı 1.Nokta 40°53’30.22″ K

26°54’04.32″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 40°53’31.14″ K

26°54’05.92″ D

3.Nokta 40°53’31.28″ K

26°54’06.34″ D

4.Nokta 40°53’26.95″ K

26°54’04.83″ D

İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Nokta 40°53’30.82″ K

26°54’05.31″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan
5 Yiğit Polis Merkezi Amirliği 1.Nokta 40°53’29.79″ K

26°54’03.87″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 40°53’30.10″ K

26°54’04.11″ D

3.Nokta 40°53’29.86″ K

26°54’04.81″ D

4.Nokta 40°53’29.56″ K

26°54’04.53″ D

Yiğit Polis Merkezi Amirliği Merkez Nokta 40°53’29.81″ K

26°54’04.38″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

 

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
6 Merkez Komutanlığı 1.Nokta 40°53’26.63″ K

26°54’34.53″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 40°53’27.19″ K

26°54’34.91″ D

3.Nokta 40°53’26.76″ K

26°54’35.85″ D

4.Nokta 40°53’26.32″ K

26°54’35.47″ D

Merkez Komutanlığı Merkez Nokta 40°53’26.76″ K

26°54’35.24″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan
7 Kaymakamlık Lojmanı 1.Nokta 40°53’42.97″ K

26°54’17.74″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 40°53’42.73″ K

26°54’18.36″ D

3.Nokta 40°53’42.36″ K

26°54’18.03″ D

4.Nokta 40°53’42.37″ K

26°54’17.39″ D

Kaymakamlık Lojmanı Merkez Nokta 40°53’42.55″ K

26°54’17.86″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

SARAY İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama  
1 İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 41°26’35.32″ K

27°55’30.40″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
2 İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Nokta 41°26’57.20″ K

27°56’00.59″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
3 Fehmi Türesel Kışlası Merkez Nokta 41°26’57.20″ K

27°56’04.90″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 600 m yarıçaplı alan
4 Garnizon Komutanlığı Merkez Nokta 41°26’34.22″ K

27°54’34.77″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
5 Kaymakamlık Adliye Binası Merkez Nokta 41°26’40.19″ K

27°55’01.25″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
6 Kaymakamlık Konut Merkez Nokta 41°26’34.48″ K

27°55’02.67″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
7 Saray Devlet Hastanesi Eski Merkez Nokta 41°26’35.53″ K

27°54’07.03″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
8 Saray Devlet Hastanesi Yeni Merkez Nokta 41°26’15.80″ K

27°55’50.99″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 500 m yarıçaplı alan
9 Saray Belediye Başkanlığı Binası Merkez Nokta 41°26’31.79″ K

27°55’10.76″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 500 m yarıçaplı alan

 

 

 

SARAY İLÇESİ YEŞİL (UÇUŞA SERBEST) BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Yeşil Bölge Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeşil Bölge A

1.Nokta 41°30’5.18 K

28°0’24.32 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belirtilen noktalar arasında kalan alan

2.Nokta 41°30’4.25 K

28°0’24.32 D

3.Nokta 41°30’5.18 K

28°0’24.94 D

4.Nokta 41°30’5.18 K

28°0’56.46 D

5.Nokta 41°30’2.4 K

28°1’31.07 D

6.Nokta 41°29’50.37 K

28°2’5.67 D

7.Nokta 41°29’43.89 K

28°3’0.05 D

8.Nokta 41°29’3.15 K

28°3’5.62 D

9.Nokta 41°28’24.26 K

28°2’26.68 D

10.Nokta 41°28’40.46 K

28°0’45.33 D

11.Nokta 41°29’3.61 K

28°0’50.28 D

12.Nokta 41°29’42.04 K

28°0’8.87 D

13.Nokta 41°30’5.18 K

28°0’24.32 D

Yeşil Bölge Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeşil Bölge B

1.Nokta 41°30’22.07 K

27°59’54.74 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belirtilen noktalar arasında kalan alan

2.Nokta 41°30’22.07 K

27°59’54.43 D

3.Nokta 41°30’8.65 K

27°59’29.4 D

4.Nokta 41°30’7.26 K

27°58’54.18 D

5.Nokta 41°30’18.83 K

27°58’31.62 D

6.Nokta 41°30’49.37 K

27°58’18.02 D

7.Nokta 41°31’32.17 K

27°58’16.17 D

8.Nokta 41°32’6.64 K

27°59’11.48 D

9.Nokta 41°32’6.87 K

27°59’40.22D

10.Nokta 41°31’20.61 K

27°59’55.66 D

11.Nokta 41°31’19.22 K

27°59’6.84 D

12.Nokta 41°30’59.55 K

27°59’20.13 D

13.Nokta 41°31’0.94 K

27°59’39.91 D

14.Nokta 41°30’21.38 K

27°59’55.05 D

15.Nokta 41°30’21.61 K

27°59’54.74D

16.Nokta 41°30’22.07 K

27°59’54.74 D

 

 

 

 

Yeşil Bölge Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
 

 

 

 

 

 

Yeşil Bölge C

1.Nokta 41°30’26.93 K

28°0’6.79 D

 

 

 

 

 

 

Belirtilen noktalar arasında kalan alan

2.Nokta 41°30’52.84 K

27°59’52.88 D

3.Nokta 41°30’58.4 K

28°0’19.15 D

4.Nokta 41°30’46.13 K

28°0’28.42 D

5.Nokta 41°30’32.48 K

28°0’21 D

6.Nokta 41°30’26.93 K

28°0’6.79 D

Yeşil Bölge Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
 

 

 

 

 

 

Yeşil Bölge D

1.Nokta 41°26’24.62 K

28°0’12.81 D

 

 

 

 

 

Belirtilen noktalar arasında kalan alan

2.Nokta 41°26’38.05 K

27°58’35.01 D

3.Nokta 41°26’56.58 K

27°58’42.43 D

4.Nokta 41°27’7.7 K

27°59’6.53 D

5.Nokta 41°26’37.59 K

28°0’19.13 D

6.Nokta 41°26’24.62 K

28°0’12.81 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞARKÖY İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 40°36’53.5″ K

27°6’49.4″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
2 Kaymakamlık Adliye Binası Merkez Nokta 40°36’58.9″ K

27°6’3.99″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
3 Kaymakamlık Konut Merkez Nokta 40°36’38.7″ K

27°6’50.27″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 50 m yarıçaplı alan
4 Şarköy Devlet Hastanesi Merkez Nokta 40°36’50.29″ K

27°6’28.04″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
5 Şarköy M.Y.O. Merkez Nokta 40°36’41.08″ K

27°6’8.77″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
6 İlçe Jandarma Komutanlığı Binası Merkez Nokta 40°36’0.01″ K

27°7’18.25″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
7 İlçe Askerlik Şubesi Binası Merkez Nokta 40°36’40.4″ K

27°7’2.88″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 50 m yarıçaplı alan
8 İlçe Orman Şefliği Binası Merkez Nokta 40°36’36.61″ K

27°6’26.24″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
9 İlçe İtfaiye Binası Merkez Nokta 40°36’53.02″ K

27°6’42.53″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
10 İlçe Belediye Binası Merkez Nokta 40°36’52.7″ K

27°6’49.86″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 50 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

 

KAPAKLI İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 Kaymakamlık Binası Merkez Nokta 41°19’48.6402″ K

27°58’22.0836″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
2 İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 41°18’56.6634″ K

27°58’47.8056″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
3 Kapaklı Polis Merkez Amirliği Merkez Nokta 41°19’32.4408″ K

27°58’50.2602″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYRABOLU İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 41°12’39.11″ K

27°6’33.34″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
2 95.Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Merkez Nokta 41°13’15.83″ K

27°05’38.36″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 1600 m yarıçaplı alan
3 Askeri Gazino Okullar Bölgesi Festival Alanı Şehir Stadı Doğalgaz Tesisi 1.Nokta 41°12’58.60″ K

27°6’33.45″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 41°13’12.55″ K

27°6’22.72″ D

3.Nokta 41°13’26.91″ K

27°6’53.81″ D

4.Nokta 41°12’59.25″ K

27°7’6.10″ D

4 Kaymakamlık – Adliye Binası Merkez Nokta 41°12’46.48″ K

27°6’26.64″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
5 Belediye Binası Merkez Nokta 41°12’50.32″ K

27°6’23.02″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
6 Jandarma -Kaymakamlık Lojmanı Merkez Nokta 41°12’58.80″ K

27°5’55.22″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 400 m yarıçaplı alan
7 Devlet Hastanesi Merkez Nokta 41°12’44.89″ K

27°5’58.60″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan
8 KYK Yurdu Merkez Nokta 41°12’45.71″ K

27°6’17.33″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 500 m yarıçaplı alan
9 Açık Pazar Mahalli 1.Nokta 41°12’45.71″ K

27°6’17.33″ D

Belirtilen noktalar arasında kalan alan
2.Nokta 41°12’52.66″ K

27°6’19.00″ D

3.Nokta 41°12’50.05″ K

27°6’22.06″ D

4.Nokta 41°12’45.18″ K

27°6’2.20.08″ D

10 Sit Alanı Merkez Nokta 41°18’87.79″ K

27°10’04.32″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 1000 m yarıçaplı alan
11 Yol Uygulama Noktası Merkez Nokta 41°22’62.26″ K

27°11’84.60″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 500 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 Kaymakamlık Adliye Binası Merkez Nokta 40.973222,27.949625 Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
2 İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 40.973564,27.949228 Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
3 İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Nokta 40.972762,27.933566 Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
4 Özel eğitim Merkez Komutanlığı Merkez Nokta 40.966263,27.885779 Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
5 İlçe Belediye Başkanlığı Merkez Nokta 40.969511,27.954846 Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
6 Martaş Liman Tesisi Merkez Nokta 40.963759,27.932678 Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
7 Mustafa Kemal Paşa Mh. Bayraktepe Mevkii Merkez Nokta 40.966466,27.959071 Belirtilen Nokta Merkezli 500 m yarıçaplı alan
8 Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı Merkez Nokta 41.008485,27.982012 Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
9 BOTAŞ Merkez Nokta 40.993344,27.982012 Belirtilen Nokta Merkezli 500 m yarıçaplı alan
10 OPET Merkez Nokta 41.002383,27.970490 Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan
11 Marmara Depoculuk Merkez Nokta 40.997832,27.967930 Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
12 UNİMAR Merkez Nokta 41.006833,27.973213 Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
13 HABAŞ Merkez Nokta 41.007228,27.976787 Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
14 BÜTANGAZ Merkez Nokta 41.009515,27.974105 Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
15 ARGAZ Merkez Nokta 41.018410,27.970548 Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
16 UDEM ( Ulusal Deniz Emniyeti Acil Müdahale Merkezi) Merkez Nokta 40.974194,27.866295 Belirtilen Nokta Merkezli 500 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇERKEZKÖY İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 Kaymakamlık Konutu Merkez Nokta 41°16’5.83″ K

28°1’31.35″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
2 İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 41°16’42.63″ K

28°0’50.10″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
3 Devlet Hastanesi Merkez Nokta 41°17’4.52″ K

28°0’42.56″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
4 Adliye Binası Merkez Nokta 42°17’6.59″ K

28°0’37.23″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan
5 Hükümet Konağı Merkez Nokta 41°16’53.13″ K

28°0’6.28″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
6 Polisevi Merkez Nokta 41°16’56.11″ K

28°0’7.13″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
7 Tugay Lojmanları Askeri Gazino Merkez Nokta 41°16’57.87″ K

28°0’18.37″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 400 m yarıçaplı alan
8 Belediye Binası Merkez Nokta 41°17’12.67″ K

27°59’59.30″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 75 m yarıçaplı alan
9 Askeri Kalyon Merkez Nokta 42°17’35.95″ K

27°59’51.10″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
10 Gazi Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Binası Merkez Nokta 41°17’33.87″ K

28°0’5.82″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 300 m yarıçaplı alan
11 KYK Binası Merkez Nokta 41°16’56.82″ K

27°56’54.05″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
12 Polis Lojmanları Binası Merkez Nokta 41°16’54.89″ K

28°0’10.66″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
13 İtfaiye Merkez Nokta 41°17’23.05″ K

27°58’58.06″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
14 Halk Eğitim Merkezi Merkez Nokta 41°16’48.94″ K

28°0’31.05″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 100 m yarıçaplı alan
15 Merkez Komutanlığı Merkez Nokta 41°16’50.75″ K

28°0’29.28″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 250 m yarıçaplı alan
16 Tugay Komutanlığı Merkez Nokta 41°17’28.77″ K

28°1’15.83″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 3000 m yarıçaplı alan
17 Cezaevi Merkez Nokta 41°18’19.15″ K

28°0’18.98″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 150 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURATLI İLÇESİ YASAK BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER

 

Hassas Nokta Koordinat Merkezi Koordinatlar Açıklama
1 İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Nokta 41°10’41.32″ K

27°30’09.93″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
2 Devlet Hastanesi Merkez Nokta 41°09’26.92″ K

27°29’35.01″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
3 Belediye Binası Merkez Nokta 41°10’17.85″ K

27°29’45.79″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
4 Hükümet Konağı Merkez Nokta 41°10’16.09″ K

27°29’52.18″ D

Belirtilen Nokta Merkezli200 m yarıçaplı alan
5 İlçe Komutanlığı Merkez Nokta 41°10’26.17″ K

27°30’31.91″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan
6 Ağır Ceza İnfaz Kurumu Merkez Nokta 41°10’51.08″ K

28°30’39.43″ D

Belirtilen Nokta Merkezli 200 m yarıçaplı alan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.